Περιγραφή - ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings

ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings

Περιγραφή του ΤΕΑ

Το ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2023 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στην παροχή συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική κοινωνική ασφάλιση. Αποτελεί ταμείο προαιρετικής συμμετοχής, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου με σχέση έμμισθης εντολής ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
Σκοπός Παροχές

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΑ

Ενδυνάμωση συνταξιοδοτικού εισοδήματος

Το TEA Όμιλος Alpha Services and Holdings αποσκοπεί στην παροχή, στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων και ενδεικτικά των κινδύνων γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος και ασθένειας.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΕΑ

Συνταξιοδοτικές Παροχές Κλάδος Α

Ο Κλάδος Α λειτουργεί βάσει κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών και χορηγεί συνταξιοδοτικές παροχές για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου. Οι παροχές του Κλάδου καταβάλλονται στους δικαιούχους με τη μορφή εφάπαξ χωρίς να προβλέπεται οποιουδήποτε είδους εγγύηση σχετικά με το ύψος των παροχών, τη διατήρηση του κεφαλαίου ή το ύψος της επενδυτικής απόδοσης.