Επενδύσεις - ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Επενδύσεις

Ενδυνάμωση συνταξιοδοτικού εισοδήματος

Η επενδυτική πολιτική καθορίζεται με βάση τον επενδυτικό κανονισμό του Ταμείου. Την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής θα αναλάβει εξειδικευμένος Διαχειριστής Επενδύσεων. Οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου επιλέγονται σύμφωνα με τις Αρχές της Συντηρητικής Διαχείρισης και της Διασποράς, ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των επενδυτικών κινδύνων.

Ενεργητικό ΤΕΑ

Τα μέλη του ΤΕΑ μπορούν να συνδεθούν στον ατομικό τους λογαριασμό για να δουν την αξία του.

Η αποτίμηση του ενεργητικού του ΤΕΑ, σύμφωνα με τους κανόνες του Άρθρου 4 του Νόμου 3532 του 2014, γίνεται στην εύλογη αξία του.

Οι τελευταίες αποτιμήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία Αξία
Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα