Προσωπικά Δεδομένα - ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει πώς το ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings συλλέγει, επεξεργάζεται, και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για το ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που είναι υπό τον έλεγχό μας και να πάρουμε προφυλάξεις για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των στοιχείων.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Το ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει, επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική καθώς επίσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, η ως άνω επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενδεικτικά αναφερομένων, τον Νόμο 2472/1997, τους κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και από τις 25 Μαΐου 2018 σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Ευρωπαϊκός Κανονισμός- GDPR») και την εν γένει σχετική εσωτερική νομοθεσία, που τυχόν εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σχετικών οδηγιών, αποφάσεων και κανονισμών που τυχόν εκδοθούν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Η δέσμευση του ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Εφαρμόζουμε πολλαπλά μέτρα ασφάλειας για να μειώσουμε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όπως επίσης και της τυχαίας απώλειας ή ζημίας στα προσωπικά σας δεδομένα. Αποδέκτες των σχετικών δεδομένων είναι o εργοδότης σας ή / και άλλες εταιρείες του Ομίλου Alpha Services and Holdings, συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει τη διαχείριση της λειτουργίας του Ταμείου, καθώς και ελεγκτικές εταιρείες και οι εποπτικές Αρχές. Μόνο στην περίπτωση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας το ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings εξουσιοδοτεί τους διαχειριστές του Ταμείου στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και τη συμμόρφωση με τον εγκεκριμένο Κώδικα Δεοντολογίας και τις πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ασφάλειας Πληροφοριών. Επίσης, απαιτούμε ότι οι υπεργολάβοι μας, συμμετέχουν στις συμφωνίες εμπιστευτικότητας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να διατηρούν και αυτοί τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας και τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων.

Πότε και Πώς λαμβάνει το ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε αφορούν τη συμμετοχή σας στο ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings. Τα δεδομένα συλλέγονται από διαφορετικές πήγες όπως:

 • Μπορείτε να παρέχετε τις πληροφορίες άμεσα ως μέλος του Ταμείου.
 • Ο εργοδότης σας ή τρίτοι φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση των προγραμμάτων του εργοδότη σας μπορούν να παρέχουν τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Προηγούμενα ΤΕΑ από τα οποία έχετε μεταφέρει τους λογαριασμούς σας στο ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings μπορούν να μας παρέχουν πληροφορίες για εσάς.

Οι προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία επικοινωνίας ή άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα σας όπως το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός ταυτότητας, ή αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ανάλογα με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών που θα παρέχουμε.
 • Δημογραφικές πληροφορίες, όπως η ημερομηνία γέννησης, φύλο και οικογενειακή κατάσταση.
 • Στοιχεία απασχόλησης, όπως η ημερομηνία πρόσληψης, θέση απασχόλησης, μισθοδοτικές καταστάσεις και ημερομηνία αποχώρησης.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα παροχών και πληροφορίες κάλυψης, όπως τις παροχές σας, στοιχειά δικαιούχων, στοιχεία αποζημιώσεων και ημερομηνίες αποχωρήσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να λάβουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως πληροφορίες αφορούν την κατάσταση της υγείας σας, όπως για παράδειγμα αν αιτηθείτε παροχή λόγω αναπηρίας.

Χρήση Ιστοσελίδας - cookies

Όταν χρησιμοποιείτε online υπηρεσίες, αποθηκεύουμε πληροφορίες πρόσβασης, όπως η διεύθυνση IP και cookies ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση στις αυπηρεσίες .

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας και επιτρέπουν στην ιστοσελίδα που τα δημιούργησε να σας αναγνωρίσουν όταν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο μέλλον. Η χρήση των cookies γίνεται για την καλύτερη λειτουργίας των ιστοσελίδων και την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη της. Κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε 2 κατηγορίες cookies:

 • Απαραίτητα cookies: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα την εξατομικευμένη ασφαλή πρόσβαση σε αυτές. Σε όποιες ιστοσελίδες μας απαιτούνται τέτοια cookies, δεν θα λειτουργήσουν χωρίς αυτά.
 • Cookies λειτουργικότητας: Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για να παρέχουμε υπηρεσίες όπως πχ online υπολογιστές ή άλλες λειτουργίες που βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησης.

Οι ιστοσελίδες μας δεν χρησιμοποιούν cookies τρίτων.

Πως χρησιμοποιεί το ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς διαχείρισης του ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings. Οι σκοποί διαχείρισης περιλαμβάνουν εργασίες όπως η γενική διαχείριση (τήρηση αρχείων), επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις εισφορές και τις παροχές σας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Η δέσμευσή μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι:

 • Δεν θα διαθέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσουμε, μεταφέρουμε, ή αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έξω από το ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings προς τρίτους, χωρίς να λάβουμε την ανάλογη εξουσιοδότηση , εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή από νομική διαδικασία ή είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings ή/και του εργοδότη σας, ή απαιτείται στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αντασφάλισης του κινδύνου ή/και διαχείρισης των αιτημάτων σας.
 • Δεν θα μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Διορθώσεις

Το ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings δεσμεύεται να διατηρήσει με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα είναι πάντα 100% ακριβείς, θα λάβουμε απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε κατάλληλα τις ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες. Εάν πρέπει να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Ταμείο.

Η διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για το μέγιστο χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών ή κανονιστικών μας υποχρεώσεων και του χρόνου που προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Διατήρησης Δεδομένων. Καθορίζουμε την περίοδο διατήρησης κατά περίπτωση, όπως ορίζει η πολιτική του συνταξιοδοτικού σχήματος στις πληρωμές παροχών, τους υπολογισμούς των απαιτήσεων του σχήματος και τις απαντήσεις σε νομικά αιτήματα και προς τις ρυθμιστικές αρχές. Μετά την πάροδο της περιόδου διατήρησης δεν γίνεται περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και σε βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο και αναλογικά εφικτό θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι πληροφορίες που δεν είναι πλέον απαραίτητες είτε να καθίστανται ανεπιστρεπτί ανώνυμες, είτε να καταστρέφονται με ασφάλεια.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα σε σχέση με τη χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παραδείγματα των οποίων συνοψίζονται παρακάτω:

 • δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν (σε αναγνώσιμη μορφή),
 • δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα σας,
 • δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα σας,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
 • δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης επεξεργασίας των δεδομένων, όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση,
 • δικαίωμα ενημέρωσης για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν,
 • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας όταν έχουμε θεωρήσει απαραίτητη την επεξεργασία για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας

Επικοινωνία

Το ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σας ή για την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο .
Η τελευταία αλλαγή σε αυτή τη Δήλωση έγινε στις 25 Απριλίου 2023.