Πλεονεκτήματα συμμετοχής στο ΤΕΑ - ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings

Συμμετοχή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΑ

Η συμμετοχή στο ΤΕΑ αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για αποταμίευση καθώς προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων μορφών αποταμίευσης.

Αναλυτικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΑ

Ενδυνάμωση συνταξιοδοτικού εισοδήματος
Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν μακροχρόνια και αποτελεσματικά με επαγγελματική διαχείριση των επενδύσεών τους.
Εταιρικές εισφορές
Με την εγγραφή στο ΤΕΑ, ο Όμιλος Alpha Services and Holdings καταβάλλει αυτόματα στον συνταξιοδοτικό λογαριασμό του μέλους ποσοστό του μισθού του, χωρίς να απαιτούνται εθελοντικές εισφορές από τον εργαζόμενο.

Άμεση πρόσβαση και πλήρης εικόνα της επένδυσης

Τα μέλη έχουν ανά πάσα στιγμή ηλεκτρονική πρόσβαση στην επενδυτική τους μερίδα και πλήρη ενημέρωση για την τοποθέτηση των επενδύσεων, με τη χρήση του προσωπικού τους κωδικού. Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπεται η πλήρης δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας και των επενδυτικών πολιτικών και μέσων.

Σημαντικά φορολογικά κίνητρα

  • Οι εθελοντικές εισφορές (τακτικές και έκτακτες) εκπίπτουν φορολογικά κατά 100% και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα του μέλους, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς.
  • Η εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή δεν φορολογείται και εξαιρείται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.