Συνταξιοδοτικές Παροχές - ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΣ Α

Πλεονεκτήματα

Για κάθε μέλος του ΤΕΑ δημιουργείται Ατομικός Λογαριασμός Εφάπαξ Παροχών. Ο Ατομικός Λογαριασμός περιλαμβάνει το σύνολο των τακτικών και έκτακτων εισφορών εργοδότη και εργαζομένου και τις καθαρές αποδόσεις επενδύσεων.

Η παροχή είναι ίση με το σύνολο του Ατομικού Λογαριασμού και καταβάλλεται εφάπαξ όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει τις παρακάτω προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος.

Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος

Ο ασφαλισμένος ή οι κληρονόμοι του δικαιούνται εφάπαξ παροχή από το Ταμείο εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Συνταξιοδότηση από φορέα κύριας ασφάλισης δημοσίου δικαίου (κανονικής ή πρόωρης λόγω γήρατος, μόνιμης ή προσωρινής αναπηρίας κλπ.) ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο ΤΕΑ.
 • Εφόσον έχει συμπληρώσει μία εκ των κάτωθι προϋποθέσεων:
  • Συμπλήρωση της ηλικίας των 58 ετών με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης 2 έτη στο ΤΕΑ.
  • Συμπλήρωση της ηλικίας των 54 ετών και εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ τουλάχιστον 5 έτη.
  • Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ.
 • Απώλεια ζωής του ασφαλισμένου, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.

Ύψος παροχής

Σε περίπτωση που ένα μέλος κατά την αποχώρησή του από τον Όμιλο Alpha Services and Holdings ικανοποιεί κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος, η παροχή του θα είναι ίση με το σύνολο του Ατομικού του Λογαριασμού. Διαφορετικά, η εφάπαξ παροχή, αποτελείται από:

 • Το 100% των εισφορών του εργαζόμενου (τακτικών ή έκτακτων)
 • Ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών, ανάλογο με το χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο Ποσοστό
Λιγότερα από 2 συμπληρωμένα έτη 0%
από 2 συμπληρωμένα και μέχρι λιγότερα από 5 έτη 50%
5 συμπληρωμένα έτη και άνω 100%
Το ποσό του σωρευθέντος κεφαλαίου που δεν δικαιούται ο ασφαλισμένος σύμφωνα με τα παραπάνω κατά το χρόνο της αποχώρησής του, θα αξιοποιείται για την κάλυψη μελλοντικών εργοδοτικών εισφορών, είτε τακτικών είτε έκτακτων, ή για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ταμείου.

Χρόνος λήψης της παροχής

Σε περίπτωση που ένα μέλος κατά την αποχώρησή του από τον Όμιλο Alpha Services and Holdings ικανοποιεί κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος, λαμβάνει την παροχή του άμεσα. Διαφορετικά, πρέπει να περιμένει μέχρι να εκπληρωθεί μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις για να λάβει την παροχή του.
Κατ' εξαίρεση, εάν η θεμελιωμένη αξία του ατομικού του λογαριασμού κατά την αποχώρηση δεν υπερβαίνει το όριο των €2.273,73*, τότε το μέλος μπορεί να λάβει άμεσα το ποσό.
*Το ποσό αυτό ισχύει για το 2024 και αναπροσαρμόζεται ετησίως με το μέσο ετήσιο γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με απόφαση του Δ.Σ., έπειτα από αίτησή του. Ο Ατομικός Λογαριασμός του ασφαλισμένου ρευστοποιείται εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης.

Επιπλέον ισχύει η διαδοχική ασφάλιση. Σε περίπτωση που ένα μέλος ασφαλιστεί σε άλλο ΤΕΑ, μετά την αποχώρησή του από τον Όμιλο, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει άμεσα τα δικαιώματά του στο νέο ΤΕΑ.