Συχνές Ερωτήσεις - ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις. Eάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις,παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω email.
Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην ασφάλιση του ΤΕΑ μπορούν να ενταχθούν μόνο οι εργαζόμενοι στις εταιρείες του Ομίλου Alpha Services and Holdings που έχουν σχέση έμμισθης εντολής ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Στο ΤΕΑ μπορώ να εγγραφώ οποιαδήποτε στιγμή, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο site του TEA.

  • Οι εθελοντικές εισφορές (τακτικές και έκτακτες) απαλλάσσονται πλήρως της φορολογίας και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς.
  • Το χρηματικό ποσό που λαμβάνω εφάπαξ (κεφάλαιο και αποδόσεις) είναι αφορολόγητο και εξαιρείται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς.

Η εισφορά του ασφαλισμένου είναι εθελοντική, μπορεί να είναι μόνο ακέραιος αριθμός από μηδενική (επιλογή ποσοστού συμμετοχής 0%) έως και 25% στον μικτό μηνιαίο μισθό, επί 14 φορές ετησίως, και ανάλογη με το εφάπαξ ποσό σύνταξης που επιθυμεί να χτίσει.
Επιπλέον, υπάρχει και εργοδοτική εισφορά, η οποία μπορεί να αυξηθεί αν το μέλος επιλέξει μεγαλύτερη εθελοντικής εισφοράς. Μπορείτε να δείτε εδώ πως υπολογίζεται η εργοδοτική εισφορά.
Οι τακτικές εισφορές υπολογίζονται στις μηνιαίες μικτές αποδοχές του μέλους, για 14 καταβολές ετησίως.

Το ποσοστό της εθελοντικής εισφοράς μου μπορεί να τροποποιηθεί μία φορά τον χρόνο, υποβάλλοντας αίτηση στην πλατφόρμα διαχείρισης του ΤΕΑ. Η αλλαγή θα ισχύσει από την μισθοδοσία του επόμενου Ιανουαρίου.

Ναι, μπορούν να πραγματοποιηθούν έκτακτες εθελοντικές καταβολές μέχρι δυο φορές τον χρόνο (Ιούνιο ή/και Δεκέμβριο) υποβάλλοντας αίτηση στην πλατφόρμα διαχείρισης του ΤΕΑ. Η παρακράτηση θα υλοποιείται από το τμήμα μισθοδοσίας και μέχρι εξαντλήσεως του πληρωτέου ποσού του συγκεκριμένου μήνα.

Ως ασφαλισμένος του TEA θεμελιώνω το δικαίωμα να λάβω την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέχει μία εκ των παρακάτω προϋποθέσεων:
(α) Συνταξιοδοτηθώ λόγω γήρατος ή αναπηρίας από τον κύριο φορέα ασφάλισής μου.
(β) Συμπληρώσω την ηλικία των 58 ετών με χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ τουλάχιστον 2 έτη.
(γ) Συμπληρώσω την ηλικία των 54 ετών και άνω, με χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ τουλάχιστον 5 έτη.
(δ) Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχω τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ.
(ε) Σε περίπτωση απώλειας ζωής, οπότε η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους μου όπως αυτοί έχουν οριστεί από εμένα.

Σε περίπτωση καταβολής της παροχής λόγω πλήρωσης των ανωτέρω (β), (γ) και (δ) προϋποθέσεων, ως ασφαλισμένος δεν μπορώ να κάνω εκ νέου χρήση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων, εφόσον παραμένω ενεργός υπάλληλος του Ομίλου Alpha Services and Holdings ή εφόσον επιλέξω να επανενταχθώ στο ΤΕΑ.

Σε περίπτωση που κατά την αποχώρηση από τον Ομίλου Alpha Services and Holdings δεν ικανοποιώ τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος, θα πρέπει να περιμένω μέχρι να τις συμπληρώσω για να λάβω την παροχή μου.
Κατ' εξαίρεση, αν ο ατομικός λογαριασμός μου είναι μικρότερος από €2.273,73* μπορώ να τη λάβω άμεσα.
*Το ποσό αυτό ισχύει για το 2024 και αναπροσαρμόζεται ετησίως με το μέσο ετήσιο γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σε περίπτωση που αποχωρήσω από τον Όμιλο Alpha Services and Holdings χωρίς να ικανοποιώ κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος, η παροχή μου θα είναι ίση με το σύνολο του Ατομικού μου Λογαριασμού. Σε περίπτωση που διαγραφώ οικειοθελώς ή αποχωρήσω από τον Όμιλο πριν την συμπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων η εφάπαξ παροχή μου είναι:

  • 100% του τμήματος του Ατομικού Λογαριασμού που προκύπτει από τις εισφορές μου, τακτικές και έκτακτες, και
  • Ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών, ανάλογο με τον χρόνο ασφάλισής μου στο ΤΕΑ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο Ποσοστό
Λιγότερα από 2 συμπληρωμένα έτη 0%
από 2 συμπληρωμένα και μέχρι λιγότερα από 5 έτη 50%
5 συμπληρωμένα έτη και άνω 100%

Σε αυτή την περίπτωση η παροχή καταβάλεται όταν συμπληρώσω κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος.

H επενδυτική πολιτική καθορίζεται με βάση τον επενδυτικό κανονισμό του ΤΕΑ. Την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής θα αναλάβει ο διαχειριστής επενδύσεων, σύμφωνα με τις Αρχές της Συντηρητικής Διαχείρισης και της Διασποράς, ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των επενδυτικών κινδύνων. Το ΤΕΑ υπόκειται σε αυστηρή εποπτεία από 3 δημόσιους φορείς: τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η δήλωση μεταβολής στοιχείων γίνεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα διαχείρισης του ΤΕΑ.

Ως ασφαλισμένος έχω τη δυνατότητα να παρακολουθώ καθημερινά την πορεία του Ατομικού μου Λογαριασμού μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης του ΤΕΑ.

Η εγγραφή συνεπάγεται υποχρεωτικά την ασφάλιση στον συνταξιοδοτικό κλάδο. Η συμμετοχή στους συμπληρωματικούς κλάδους είναι προαιρετική. Θα έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε την συμμετοχή σας στους συμπληρωματικούς κλάδους, αργότερα, όταν ενεργοποιηθούν.

Η εργοδότρια εταιρεία, τα στελέχη του ΤΕΑ και οι εξωτερικοί του συνεργάτες (Aon Solutions) έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μου στοιχεία τα οποία θα δηλώσω στο ΤΕΑ.