Νομικό & Θεσμικό Πλαίσιο - ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings

ΝΟΜΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Νομικό & Θεσμικό Πλαίσιο

Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4680/2020- που ψηφίστηκε για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2341/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, τον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και τις διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η συνταξιοδοτική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ακολουθεί το σύστημα των τριών πυλώνων:

  • Κοινωνική Ασφάλιση
  • Επαγγελματική Ασφάλιση
  • Ατομική Ασφάλιση