Εισφορές - ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Τακτικές Εισφορές Εργοδότη

Αν η εισφορά εργαζομένου είναι: Ο εργοδότης δίνει:

0%-2%

2% του μισθού

3%-4%

3% του μισθού

5%-25%

3% μέχρι μισθό €3.000

5% μεταξύ €3.000 και €4.000

11% για τον υπολοιπόμενο μισθό

  • Το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς στις περιπτώσεις που είναι 3% θα αυξηθεί σε 3,25% το 2024 και σε 3,5% από το 2025.
  • Οι αποδοχές για τον υπολογισμό των τακτικών εισφορών είναι ο μικτός μηνιαίος συμβατικός μισθός/αντιμισθία.
  • Οι εισφορές υπολογίζονται για 14 καταβολές ετησίως. Ειδικά για τις μισθοδοσίες Δώρων και Επιδόματος Αδείας, καθώς και για περιπτώσεις όπου ο αριθμός των εργάσιμων ημερών είναι μικρότερος από 25, ο υπολογισμός των εισφορών λαμβάνει υπόψη του μέρος του Ορίου Αποδοχών αναλογικά.

Για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη TOP Team, η εισφορά του μέλους είναι κατ' ελάχιστο 5% (δηλαδή 5%-25%) και η εργοδοτική εισφορά είναι 3% μέχρι τις €3.000 και 13% για το μέρος του μισθού που υπερβαίνει τις €3.000.

Τακτικές Εθελοντικές Εισφορές Εργαζομένων

Κάθε μέλος δικαιούται να καταβάλλει μηνιαίως εθελοντικές εισφορές, μέχρι το 25% των μικτών μηνιαίων αποδοχών, με δυνατότητα τροποποίησης μία φορά το χρόνο. Η παρακράτηση της εισφοράς γίνεται αυτόματα μέσω της μισθοδοσίας.

Έκτακτες Εθελοντικές Εισφορές Εργαζομένων

Οι έκτακτες εθελοντικές εισφορές δηλώνονται με αίτηση από το μέλος προς το TEA, εξουσιοδοτώντας τον εργοδότη να παρακρατεί την έκτακτη εθελοντική εισφορά από τη μισθοδοσία του και να την αποδίδει στο TEA, έως και 2 φορές τον χρόνο.

Έκτακτες Εισφορές

Εργοδότη

Οι εργοδότριες εταιρείες δικαιούνται να καταβάλλουν έκτακτες εισφορές, έπειτα από έγκριση από το Δ.Σ. του ΤΕΑ, ιδίως για περιπτώσεις όπως κάλυψη έκτακτων δαπανών ή κατ' εφαρμογή του εκάστοτε κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου.